nedjelja, 24. lipnja 2012.

TOP Ideja - prijaviti se na natječaj za člana Uprave Hajduka......i to napraviti preko e-maila, dostavivši im ukratko cilj javljanja, te LinkedIN profil... Zašto ? Zašto do vraga ne...?

Pročitajte uostalom sami natječaj ... mene podsjeća na natječaj u nekakvoj socijalističkoj manufakturi 80-tih godina, u istome niti riječi o konceptu, idejama, preferencama, dokazivanjem što je ostvareno od strane onog ko se prijavljuje u životu...no bitno je dostaviti presliku radne knjižice, potvrde o nekažnjavanju i pazi sad, ovo je vjerovatno najbitnije - da ima sveučilišnu diplomu...WTF... Što to dokazuje...?

 Ja je imam, i ne predstavlja mi je problem kopirati i dostaviti, no znam ljude koji je nemaju, a sutra bi mogli Hajduk dignuti iz pepela, znam ljude koji nemaju u radnoj knjižici 5 godina radnog staža, no zahvaljujući svom radu imaju na bankarskoj knjižici oniliko koliko nema cijeli NO skupa sa svim navijačima zajedno...stoga prestanite mazati oči svima nama i kao NO preuzmite odgovornost i pronađite adekvatnog, ne krivo, najboljeg, najambicioznijeg i najvjerodostojnijeg Predsjednika Hajduka, onakvog kakav je bio svojevremeno Tito Kirigin, gdje su se svi ustajali u sobi kad je on dolazio...


Hajduk treba lidera i vizionara, ne kukavicu koji će se kriti iza NO-a i javnog natječaja koji to zapravo i nije... Prijavio sam se iz inata, onog dišpeta koji je Hajduk negdje putem izgubio, onog dišpeta kojeg je imao kad je profesor nazvao osnivače Hajducima, onog dišpeta koji mu je uvijek kroz povijest donosio pobjede...prijavio sam se na svoj način,tražeći da dišpet bude ponovo u Hajduku, onom Hajduku koji volim i kakav želim da sutra bude - POBJEDNIČKI ! Samo za Vas..." Najbolji u svitu i okolici " 


  Hrvoje Bujas

nedjelja, 19. veljače 2012.

Budi iPhone u svom businessu !
Zašto ? Čemu ? Pa di češ još jednu grupnu kupnju !!!...uglavnom su to bili komentari / pitanja nekih mojih poznanika i prijatelja, prije nego bih im objasnio koncept i cijelu priču...da, priča je najbitniji dio poslovanja, ili je imaš ili nemaš, a ako je nemaš nečeš dugo - garantiram.

Naša je priča počela još prije više od godinu dana kad smo se uvjerili u potencijal prodaje preko interneta, val koji je došao prvenstveno zahvaljujući baš grupnim kupnjama, te kad smo odlučili ući u taj posao, ali na naš - drugačiji način i isključivo sa najjačim marketinškim kanalom - TV-om.

Pregovarali smo sa 2-je nacionalne TV kuće, te se u konačnici odlučili za suradnju sa NovaTV, u ovom momentu našom najjačom.

Startno smo se trebali zvati NovaBOOM, s jasnom asocijacijom na Novu i na nešto novo, drugačije,jače...no kako taj prijedlog nije prošao, a nismo htjeli dosadno i copy/paste ime, odlučili smo se za Crno Jaje, ime koje označava početak nove i drugačije grupne kupnje.Prije nekih 3 mjeseca smo startali sa izradom cijelokupnog koncepta - dizajn web i mobilne aplikacije ( uskoro ), marketinški pristup, prodajni pristup, organizacija tima....a prva prodaja je bila prije 10 dana - 10.02.2012. dan kad je zasigurno palo najviše snijega bar ove godine...Što smo odlučili ponuditi novo našim potencijalnim partnerima:

- promociju ne samo on-line, već i na TV-u ( NovaTV i DomaTV ), te na web stranicama iz grupe novatv.hr / dnevnik.hr, blog.hr...kao i na vodećoj tražilici za nekretnine GoHome.hr
- jasan model avansnog plaćanja
- dodatne kanale promocije ( mala tajna...za sada :)


Što nas razlikuje od drugih:

- dodatni popusti za sve koji su u našoj teaser kampanji zaželjeli želju ( uz postojeće popuste dodatan popust samo za njih )
- dodatni popusti za naše twitter folowere i facebook fanove
- mogućnost kupnje preko besplatnog telefona i to preuzećem ili kreditnim karticama
- i najbitnije: bolje i povoljnije ponude za sve naše kupce - današnju npr. Mlinar / kruh u pola cijene / nitko nikad nije imao...:)

Uostalom, naš koncept je oduvijek bio jasan - možda nismo došli prvi, niti smo izmislili ovaj koncept on-line prodaje, no mi ćemo ga zajedno sa našim partnerom NovaTV dignuti na novu razinu, te ponuditeljima dati više benefita, a kupcima bolje ponude, uostalom...da, postoje mobiteli,postojali su i prije iPhonea, no samo je jedan iPhone...u skladu s tim reći ću: " da, postoje grupne kupnje, no samo je jedno CrnoJaje.hr " :)

Naravno, moram zahvaliti i svima koji su nam pomogli da Crno Jaje zaživi...Emanuel i Lucijan Blagonić - Blagonic Brothers - dizajn web i mobilne aplikacije, Ratko iz Kiosk Studija - prezentacijski materijali, 3D animacije, logo, baneri, copywriting...., iStudio - startna facebook aplikacija, sada CM Nebojša - Woohoo,Ivan i Nikola - Acumen Connect - twitter acccount, it4u i Stevica Kuharski - mobilna aplikacija, redatelj Jurica Pavlović, Igor i njegova ekipa za gerila snimanje, kao i ekipa iz gerila studija - Kreativna Vjeverica....

srijeda, 23. studenoga 2011.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZAUvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuju se rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem u cilju suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza.
(2) Novčane obveze, u smislu ovoga Zakona, jesu novčane obveze nastale temeljem:
1) ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljaju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednoga od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugovor među poduzetnicima), te
2) ovih ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava.
(3) Poduzetnici, u smislu ovoga Zakona, jesu poduzetnici kako su uređeni poreznim propisima uključujući trgovačka društva koja su sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi.
(4) Osobe javnog prava, u smislu ovoga Zakona, jesu javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji koji nisu poduzetnici iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Ako nije drugačije određeno ovim Zakonom na obvezne odnose iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje obvezne odnose.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima

Članak 2.

(1) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka može se ugovoriti i duži rok ispunjenja novčanih obveza.
(3) Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku 30 dana.
(4) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 3. ovoga članka počinje teći od:
1) dana kada je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
2) dana kada je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije nego li je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
5
3) dana proteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije proteka toga roka.
(5) Rok za pregled predmeta obveze iz stavka 4. točke 3. ovoga članka ne može biti duži 30 dana od dana primitka predmeta obveze, osim ako je iznimno ugovoren duži rok za pregled predmeta obveze.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima između
poduzetnika i osoba javnog prava

Članak 3.

(1) Ugovorom između poduzetnika i osoba javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugovorom sklopljenim između poduzetnika i osoba javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze može se ugovoriti i duži rok ispunjenja novčane obveze ali ne duži od 60 dana.
(3) Novčane obveze u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava, a u kojima su poduzetnici ili zavod koji provodi obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili grad dužnici novčane obveze, ispunjavanju se sukladno odredbama članka 2. ovoga Zakona.
(4) Ako ugovorom između poduzetnika i osoba javnog prava nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku 30 dana.
(5) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 4. ovoga članka počinje teći od dana određenog člankom 2. stavkom 4. ovoga Zakona.
(6) U ugovorima iz stavaka 1. do 4. ovoga članka na rok za pregled predmeta obveze primjenjuje se odredba članka 2. stavka 5. ovoga Zakona.
Ništetnost pojedinih ugovornih odredbi

Članak 4.

(1) Ništetna je odredba ugovora iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na zatezne kamate za slučaj dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.
(2) Ništetna je odredba ugovora iz članka 1. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.
(3) Ništetna je odredba ugovora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana.
(4) Ništetna je odredba ugovora:
6
1) iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,
2) iz članka 2. stavka 5. ovoga Zakona kojom je ugovoren rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,
3) iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana,
4) iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,
5) iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona kojom je ugovoren rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika.
(5) Prilikom ocjene je li odredba ugovora iz stavka 4. ovoga članka ništetna, uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od rokova ispunjenja novčanih obveza propisanih ovim Zakonom.
Nadzor provedbe

Članak 5.

Provedbu ovoga Zakona kod poduzetnika i osoba javnog prava nadzire Financijska policija.
Prekršajne odredbe
Članak 6.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dužnik koji ne ispuni novčanu obvezu u rokovima određenim sukladno ovom Zakonu.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba dužnika.
Zastara prekršajnog postupka

Članak 7.

(1) Prekršajni postupak za prekršaj utvrđen ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon isteka roka od tri godine od dana počinjenja prekršaja uređenih ovim Zakonom.
(2) Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije svakog prekida počinje ponovno teći zastara, ali prekršajni se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi nakon isteka dvostrukog vremena određenog u stavku 1. ovoga članka.
7
Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Odredbe ovoga Zakona neće se primjenjivati na obvezne odnose koji su nastali prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
Prestanak važenja pojedinih odredbi zakona

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 174. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005 i 41/2008).
Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.
8
OBRAZLOŽENJE
Uz članak 1.
Odredbama ovoga članka određuje se predmet ovoga Zakona i definiraju se obveznici njegove primjene. Novčane obveze čije se plaćanje uređuje ovim Zakona jesu one koje su nastale iz ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljaju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednoga od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti, te ovih ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava.
Također, odredbama ovoga članka definirani su poduzetnici na koje se odnosi ovaj Zakon, a to su svi oni koji se smatraju poduzetnicima kako ih uređuju porezni propisi, primjerice trgovačka društva, trgovci pojedinci, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i drugi kako je to uređeno poreznim propisima.
Poduzetnicima su definirana i trgovačka društva koja su sektorski naručitelji temeljem propisa koji uređuju javnu nabavu, dakle trgovačka društva uređena člankom 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011), a koji obavljaju jednu ili više djelatnosti koja je uređena člankom 107. do 112. toga Zakona. Navedeno znači kako se i na, primjerice HEP - Hrvatsku elektroprivredu ili HŽ - Hrvatske željeznice primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje vrijede za poduzetnika.
Osobe javnoga prava jesu one koji su javni naručitelji kako su uređeni člankom 5. Zakona o javnoj nabavi i sektorski naručitelji koji nisu trgovačka društva i ne smatraju se poduzetnicima kako su definirani ovim Zakonom.
Uz članke 2. i 3.
Odredbama ovih članaka uređuju se rokovi ispunjenja novčane obveze.
Predlaže se da se novčane obveze u ugovorima među poduzetnicima ispune u roku do 60 dana. Iznimno, može se ugovoriti i duži rok ali taj rok ne smije biti ništetan kako je predloženo u članku 4. ovoga Zakona, odnosno to produljenje roka ne smije prouzročiti očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika.
U slučaju plaćanja novčane obveze u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojemu je osoba javnog prava dužnik novčane obveze određen je rok za ispunjenje novčane obveze do 30 dana, a iznimno i duži rok ali ne duži od 60 dana i to produljenje roka ne smije prouzročiti očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze. U slučajevima kada je poduzetnik dužnik novčane obveze dopuštena je primjena rokova koja vrijedi za ugovore među poduzetnicima, a isto vrijedi i kada je dužnik novčane obveze zavod koji provodi obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave ili grad.
Ako rokovi plaćanja u ugovorima među poduzetnicima ili u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava nisu ugovoreni određeno je kako se novčana obveza plaća u roku 30 dana koji se počinje računati ili od primitka računa, ili od ispunjenja obveze vjerovnika iz ugovora,
9
ili od dana proteka roka ako je ugovoren pregled isporučenog predmeta obveze, a dužnik je primio i račun. Međutim, rok za taj pregled ne smije trajati duže od 30 dana.
Uz članak 4.
Ovim se člankom uređuje ništetnost pojedinih odredbi ugovora u cilju zaštite vjerovnika iz tih ugovora. Ovim se Zakonom uređuje kako su ništetni ugovori kojima se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na zatezne kamate u slučaju dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze. Na samu zateznu kamatu dalje se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima. Također, ništetna je i odredba ugovora kojom se određuje datum primitka računa te svako produženje rokova koji su uređeni ovim Zakonom ako je prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika.
Uz članak 5. do 7.
U cilju jačanja financijske discipline ovim člancima uređene su odredbe koje propisuju nadzor provedbe ovoga Zakona kod obveznika primjene te je određeno kako taj nadzor provodi Financijska policija. Za dužnike koji ne ispune novčane obveze u rokovima sukladno ovom Zakonu propisane su novčane kazne u rasponu od 10.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, a za odgovorne osobe dužnika u rasponu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna. Također, uređena je i zastara pokretanja prekršajnog postupka na način da se prekršajni postupak ne može pokrenuti nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja, odnosno ni u kojem slučaju na može se voditi nakon isteka šest godina do toga dana.
Uz članak 8.
Ovim se člankom, a radi jasne i precizne primjene odredbi ovoga Zakona u praksi, uređuje postupanje s ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava sklopljenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona na način da se ovaj Zakon neće primjenjivati na ugovore među poduzetnicima te ugovore između poduzetnika i osoba javnog prava koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
Uz članak 9.
Kako je ovim Zakonom uređeno pitanje rokova plaćanja novčane obveze i ništetnosti pojedinih odredbi iz ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljaju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednoga od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti, te ovih ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava nužno je ova pitanja koja su djelomično uređena u članku 174. Zakona o obveznim odnosima staviti izvan snage.
Uz članak 10.
Odredbama ovoga članka uređuje se stupanje na snagu ovoga Zakona te se predlaže da Zakona stupi na snagu 1. siječnja 2012. godine iz razloga jer ovaj datum predstavlja početak poslovne godine obveznika primjene ovoga Zakona.

ponedjeljak, 14. studenoga 2011.

Zašto je GoHome postao dio CISEx -a ?

S obzirom da smo i ja i moji partneri u GoHome tražilici za nekretnine poduzetnici već preko 7 godina, nekako smo cijelo to vrijeme tražili Udrugu / model suradnje od zajedničkog interesa / u kojem network, međusobni respekt i dijeljenje iskustava predstavlja platformu.

Takvu organizaciju / udrugu doista nismo našli, naime, mi smo ipak jedna niša koja fluktuira između on-line-a i off-linea, usko specijalizirana - nekretninsko tržište i k tome u 7 europskih zemalja , stoga koja je doista naš prostor...gdje doista možemo nači tvrtke sa sličnim problemima, idejama...?

Temeljimo naše poslovanje na izvozu, bavimo se ( ili bar tome stremimo ) novim tehnologijama, razvojem, a kompanija smo sa 13 zaposlenih, gdje pripadamo ?

No isto tako smo shvatili ( prvenstveno zahvaljujući twiteru i linkedinu ) da nas ima više koji tražimo koncept zajedničkog djelovanja koje će u konačnici pomoći i našem poslu, shvatili smo da se ne uklapamo u postojeće, za nas poprilično staromodne kalupe, znamo da veličina ( broj zaposlenih ) doista nisu važni, već ideje i koncepti koje možete ralizirati, a koji su konkurentni i na svjetskom tržištu, te smo odlučili zajedno sa još 40 tak tvrtki sličnog profila bili i suosnivači Udruge hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera - popularnog CISEx-a. Udruge koja želi i jest - drugačija ! Uduge koja dijeli i svakodnevno širi snagu svog networka, te je ujedno i prva Uduga čiji predsjednik nije "uklesan u kamenu", već se radi o tzv. modalitetu rotirajućeg predsjednikovanja svakih 6 mj. Tu viziju u ovom momentu zajedno s nama dijeli preko 80 tvrtki i pojedinaca...

CISEx je od osnutka, prije svega 8 mjeseci, pokrenuo čitav niz akcija: CISEx Friday - okupljanje članova zadnji petak u mjesecu, na kojem dobivamo čitav niz edukativnih i kvalitetnih, nama za posao bitnih informacija, zatim akcija "Pronađimo investitore" u suradnji sa Udrugom CRANE ( prilog o projektu na eHrvatskoj ) gdje se pomaže prvenstveno start up tvrtkama da dođu do početnog / seed, kapitala, ali se također otvara mogućnost da naši članovi startaju i u nove projekte, CISEx omogućava svojim članovima dodatne popuste pri sajmovima, kao npr. InfoRestart, WEB::Strategija, MIPRO, ....a također uz pomoć pri networku, članovi međusobno odobravaju dodatne popuste od 10% pa na više....

Članovi CISEX-a nisu isključivo softverske tvrtke, Ciklopea je naprimjer prevoditeljska tvrtka koja u svoje poslovanje uključuje i čitav niz tehnoloških noviteta, baš u suradnji sa članovima CISEx-a , a također im odobrava i dodatne popuste pri prevođenju, itd.itd....

Član CISEx-a je meni i osobno zadovoljstvo, jer sam upoznao iznimno kvalitetne, odgovorne i sposobne ljude, s kojima mi je gušt biti u društvu, nakon druženja s njima osjećam se bar malo pametniji...budite naš novi član, budite CISEx member :)

četvrtak, 9. lipnja 2011.

Naučimo nešto od Izraela !


Ponukan nedavnim posjetom Izraelu, i njihovoj High-Tech Association’s Godišnjoj Konferenciji (HTIA ) u Jeruzalemu ( pitchali smo GoHome ispred 10-tak VC Fondova ), postavljam si cijelo vrijeme pitanje: Da li ikada doista možemo očekivati onakvu razinu organizacije, vjere, rada, stručnosti....koju imaju Izraelci ? ( op.p. pri tom mislim na Židove, naime, Arapi / Palestinci su nažalost, uglavnom isključeni iz koncepta razvoja Izraelske države, nekakvi pokušaji postoje ( npr. firme koje u IT sektoru zapošljavaju Palestince imaju posebne benefite i sl...)..., no niti Palestinci ne pokazuju ikakvu volju za uključivanjem ( op.p. moj dojam )Izrael je "mlada država u stvaranju" ( tako kažu njeni stanovnici - Židovi ) , od 1948 g...država koja je sa svih strana okružena doslovno neprijateljima, a gotovo 25% stanovništva Izraela ( od cca. 7 000 000 ) čine Palestinci koji i danas smatraju da je njihova država okupirana, te su mi taksisti u Jeruzalemu ( mahom svi Palestinci ) pokazivali granicu Palestine ( prije pod okupacijom Velike Britanije i Jordana )

To je država u kojoj klinke od 18 godine umjesto da tulumare i prolaze prve ljubavne jade, idu 2-je godine na obvezno odsluženje vojnog roka ( muškarci imaju obavezne 3 godine ), te ih praktički viđate na svakom koraku u Jeruzalemu sa većim puškama od njih samih....to je država duboko podijeljena, koja zna da se nikad ne smije opustit, i da je svaki stanovnik ujedno i vojnik i policajac, a u slobodno vrijeme se bavi onim što mu donosi prihode...

Tamo nikad neče biti mira, već samo zatišja pred buru...

No ipak, glavna tema ovog posta bi trebala biti šta mi u hrvatskoj, možemo naučiti od Židova....

3 su glavna aspekta njihovog uspjeha u businessu, a pogotovo u izvozu softvera ( inače izvoz softvera prošle godine je dosegao nevjerovatnu brojku od 3,9 Milijardi $ - velika većina u SAD, u usporedbi sa npr. 6 Milijardi $ Indije !!! )

1) Jaki židovski loby u SAD-u ( financijski, medijski, poduzetnički, znanstveni...), Židovi doista zauzimaju čelne pozicije u američkom businessu - Google, YouTube, Facebook, IBM, Cisco, Microsoft...u financijskom sektoru ( Banke, VC Fondovi - Izrael je zemlja sa najviše VC Fondova koji djeluju na njenom prostoru nakon SAD-a, na slici gore ja i manager Sequoia Fonda - jedan od fondova koji je uložio u Google :)...

2) Organizirana i efikasna državna uprava sa jasno zadanim ciljevima i strategijom ostvarivanja istih- preko 1 miljardu $ se ulaže samo ove godine u razvoj i izvoz njihovih IT tvrtki kroz čitavu paletu agencija, fondova...npr. samo agencija za inkubatorske firme ima buđet od 350 Milijuna $....zanimljiv detalj sa konferencije je bilo izlaganje njihovog Ministra Financija, kad je u prvom slajdu svog predavanja krenuo sa prošlogodišnjim idejama, a u drugom objasnio što je od navedenog ostvareno....Čovjek je došao i položio račune...hej...kad ste to doživjeli od naših bla,bla...obećavatora politikanata...

U Izraelu k tome postoji čitav niz poreznih olakšica za investitore ( investicija se računa kao trošak, porizi na dobit variraju od 6%-12% ovisno da li ste firmu otvorili u nerazvijenijim krajevima države, dodatno se stimulira izvoz....), naime oni su odavno shvatili da je tržište od 7 000 000 ljudi premalo, te da je njihov potencijal SAD, Europa i Japan, sve više Kina...

3) Poduzetnički duh i vjera u vlastite sposobnosti, od njih nikad, ali nikad nečete čuti - to se ne može, nije moguće, ja to ne mogu....Naravno da vas to uče od prvog dana, u vrtiću, iznimno organiziranim školama sa efikasnim sustavom...

Hrvatska za razliku od Izraela ima samo mir...sve ostalo je potrebno ili rekonstruirati ili iz temelja početi graditi. Naš obrazovni sustav je staromodan - socijalistički i u cijelosti neefikasan, k tome i potplaćen ( Izraelski fakulteti "masno" plaćaju SAD profesore npr. ), naša državna uprava i kojekakve jedinice lokalne samouprave ( Gradovi i Općine ) su neefikasni, neobrazovani, bezidejni, koruptivni i nadasve samo na grbači buđeta ( čast nekim izuzecima ), naši ministri su tu samo zato jer su podobni, nikako sposobni, pa su im i takvi rezultati, a naša premijerka čak niti engleski ne zna....Benjamin Netanjahu govori 5 jezika....

Naša poduzetnička kultura je u nastajanju, mnogo je onih koji se nazivaju poduzetnicima, no ne pitajte ih kako su zaradili prvi milijun, mnogo je onih koji smatraju da se na internetu gledaju samo gole žene, a da ne kažem da mnogi misli da je marketing plaćanje mita....ti i takovi poduzetnici nisu uzor, već ljudi od kojih će većina sutra završiti u Remetincu...

Naši ljudi općenito više vole - SIGURNU plaću, posao u državnoj upravi ili javnoj tvrtci...a rijetko uopće idu na dodatna usavršavanja, seminare....mnogi misle da će radit u istoj tvrtci cijeli život....mnogi su još u socijalizmu i pitaju se što će država učiniti za njih, a da pri tom oni sjede u svom naslonjaču i cijeli dan bulje u HTZ i slične bedastoće na TV-u...ili pak po birtijama raspravljaju koji je političar dobar ili ne...pih...

Da, doista morat ćemo neke stvari mijenjat iz korjena....zasigurno neka druga generacija, mi polako gubimo živce...

srijeda, 6. travnja 2011.

Nakon ovog stana došlo mi je povraćati...
Baš jučer smo dobili mail muža i žene koji su u potrazi za vlastitim stanom u Zagrebu ( već 6 mjeseci ), gabariti su: 2,5 soban stan, cca. 65m2, do 100 000€, centar ( za renoviranje ) ili pak novogradnja na sjevero-zapadnom dijelu grada. Oboje su zaposleni, mladi ljudi, dosadilo im je podstanarstvo...doista su svašta vidjeli, no jedan stan im je očigledno prelio čašu...

Prije neki dan su vidjeli stan u Ilici, blizina Trga Francuske Revolucije, i totalno poludjeli, jednostavno im je prekipjelo gledat skupe rupetine...naime, kako kažu...sama zgrada je stara preko 70 godina s fasadom u stanju raspada, a ulaz, kao i cijelokupno stubište ih je podsjećalo na ofucani zatvor, u koji niti najgoreg neprijatelja ne bi poslao, bez svjetla, bez boje...sve su čekali kad će im neki serijski ubica pripriječiti put....

i nastavljaju...

"....nakon 5 katova, bez lifta i sa klimavim rukohvatima, popeli smo se do stana ( izgubivši bar po 5 kg -jedino dobro u cijeloj priči ), dočekala nas je doista ljubazna agentica i krenula sa pokazivanjem stana, za kojiim je rekla još u telefonskom razgovoru da ima "potencijal"...hm..možda za izvršiti samoubistvo u njemu.

Nakon trošnih vrata ( zrelih za otpad ) dočekao ih je hodnik iz pakla koji lijevo do kraja vodi ka "terasi" tj. nekakvom limenom izdanku, na koji te strah uopće staviti nogu, a na putu do nje su desno dvoja vrata ( ne moram niti reći kakva ) za jadnu kupaonicu i još jadniju wc školjku ( u koju 100 kilaš kao ja ne bi niti mogao ući )

S desne strane hodnika, nas je tek čekalo još veće "veselje ", lijevo kuhinja, koju je slagao dizajner na opasnim drogama ( zelene jeftine i ružne pločice i isti takvi kuhinjski elementi ), sa uskim kružnim stepenicama koje vode u 15m2 izvanknjižnog vlasništva ( a zapravo preuređenog zajedničkog tavana ) koji se sastoji od velikog wc-a ( naravno, odurnog ) i hodnika koji nazivaju "dječja soba"...možda za klinca od vampira ( op.p. bez prozora )

Dolje sam zaboravio spemenuti još jednu sobu koju koristi baka, vjerovatno suvlasnica, koja je to postala tako da je iz tog stana davne 45 godine izbacila tadašnje vlasnike...pitam se jel se ovaj stan zapravo treba vratiti pravim vlasnikovim nasljednicima ?

Sve u svemu stan ima cca. 75 m2 + 16m2 u potkrovlju...znali smo da nas ne zanima, no kurtuazno smo pitali za cijenu, e i tek onda smo ostali šokirani...1400€/m2, ili ti 105 000 €, no kao da se o istoj pričati, kaže agentica:" stan ima potencijala, može se rušiti, uložite još oko 30 000€ i neče biti loš...bla,bla...", a baka iz druge sobe viče...ne dam ispod 1500€, ne daaaam...

Ma ne daaaam ja...prvo sam smirio baku i rekao da za ovakvu rupetinu nisam voljan dati niti lipe, a da bi nekakva realna cijena bila možda 800€/m2, s time da uz 30 000€ koje treba ulupat u stan, treba još dodatnih 10 000€ za sredit stubište....i tona onih borića za auto...

Njihov jedini argument je bio - stan je u Ilici...kao to je nekakva lokacija...možda na Ilici do broja 100 ( blizina Jelačić placa ), ma dajte gospodo, zgrada je amortizirana 2 puta, infrastruktura je očajna, nemaš parking, stan je katastrofalan i k tome sa lošim rasporedom...jeste li poludjeli, a agente za nekretnine molim da vlasnicima takvih stanova objasne da cijena koju oni traže za takvo ruglo može biti proizvod samo njihove mašte i želje...educirajte ih dovraga, prestanite biti samo posrednici, postanite profesionalci koji mogu stvarati ozbiljne uvjete na tržištu, koje u ovom momentu nema niti glavu niti rep ! "

....ostao sam bez komentara...

stay tuned

srijeda, 30. ožujka 2011.

Uvijek nastojte biti prisutni u medijima :)


...hm...pa makar to bilo i preko #fightcluba...gdje ćete žestoko braniti koncept IT leadershipa u kojem doista nema mjesta slabijem spolu...pa ne zove se tako baš bezveze...:)))))

Šalu na stranu, držim da ćemo imati fini "fight" u Rovinju, uostalom dođite na FightClub: Šefovi u IT industriji - žene protiv muškaraca

Jednom mi je jedan lik koji se držao ( a vjerovatno se i danas drži ) iznimno bitnim, rekao da treba izbjegavati medije, biti što manje prisutan u istima, te nastojati raditi u sjeni...slažem se, ako si vojnik, policajac, špija ili pak "poduzetnik" tipa Žužul i slični...u načelu, nemaš šta tamo tražiti, ali ako si poduzetnik koji mora prodati svoju uslugu ili proizvod, tvoje pojavljivanje u medijima ( u kontekstu tvrtke ili pak samog vlasnika ) je zapravo dio tvoje marketinške strategije.

Kako ?

1) Pozicionirajte ( a dug je put koji ćete morati proći ) sebe i svoju tvrtku kao "game changera" u vlastitoj branši - uvijek nudite rješenja, naravno, potkrijepljena argumentima i primjemjerima....npr. kad mi u GoHome-u kažemo ( i to se objavi u nekoliko print i TV medija ) da je cijena stana u Zagrebu / starogradnja / u zadnjih 6 mjeseci pala u prosjeku 15%, te da će cijena i dalje padati, tu tvrdnju dokazujemo na bazi pretraživanja preko 40 000 stanova na navedenoj lokacija i promjenama cijena unutar 6 mjeseci...

2) Budite "majstori" zanata...pozicionirajte se kao stručnjak kojeg mediji jednostavno moraju pitati za mišljenje, jer time se bavite zadnjih 10 godina ili zato jer imate sve informacije ili jer ste se za to školovali i prošli čitav niz seminara vani, te samim time imate i kredibilitet davanja prognoze.

3) Nijedan PR nije loš, pa makar bio i negativan za vašu tvrtku, pitanje je kako ćete odigrati u tom momentu kartu kriznog PR-a, te zapravo lošu reklamu, pretvoritu u svoju korist...kako ?...Npr. pogledajte Toyotu, povukli su automobile, te iskoristili snagu društvenih mreža za ispriku i direktne kontakte, a onda povratno kroz PR dobili besplatnu reklamu.

4) Organizirajte dovraga presicu ako imate što reći-ako imate nov, bolji,kvalitetniji,jeftiniji...ili samo simpatičniji proizvod / uslugu...ukoliko ne znate nikog u medijima, pa sumnjate da će vam itko doći...koristite usluge profesionalaca, u konačnici nekoliko objava u medijima će vas doći puno jeftinije od obične reklame...a i bit ćete vjerodostojniji.

5) Pišite ili pak angažirajte nekog da vodi Vaš korporativni blog, a da u današnje doba trebate biti na društvenim mrežama, pa i to kao i blog iskoristiti za PR, ne trebam vam niti pričati ( op.p. direktnu vezu vidi povezavši ovu točku sa npr. točkom 2. )

6) Upoznajte novinare, urednike, pa i vlasnike medija / manjih /, vidite što oni traže, budite s njima u kontaktu, te im dajte pravovremeno kvalitetne informacije...doista, pitajte se...radite li na svom networku ?

i da...ako to ne znate, ako vam ništa nije jasno, ako ste u nedoumici ili pak mislite da pričam pizsdarije, nije za vas poduzetništvo, već rad u državnoj firmi...sigurna plaća, a i ne mogu oni vas toliko malo platit koliko vi možete ne radit...zar ne ?

stay tuned,